Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek PDF formátumban ide kattintva letölthető.

Hatályosság: 2017.07.01 -

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF - tartalmazza az Alkatreszbazar.eu webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint.

A Webáruház címe:

www.alaktreszbazar.eu illetve az alternatív megnevezés, amely szintén ide mutat a www.autobonto-alkatreszek.com domain alapú megnevezés.

 

Megnevezések

Szolgáltató: Tokresz Kft.
Felhasználó, vagy Vásárló: Bármely 18. életévét betöltött természetes személy, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság.
Felek: Szolgáltató és Felhasználó közösen.

 

 

1. A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Tokresz Kft.
Székhely címe: 2941 Ács Hartmann út 2.
Cégjegyzékszám: 01 09 290166
Adószám: 25806339-2-42
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Statisztikai számjel: 
Bankszámlaszám: 11710088-21456248-00000000
Számlavezető bank neve: OTP Bank

A szolgáltató által nyújtott tevékenység nem engedély csak bejelentésköteles a tevékenységnek minősül.

 

2. Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím és egyben telephely: 2941 Ács, Hartmann u. 2.
Telefonos elérhetőség: +(36) 30 605-7050      +(36) 70  542-1798
E-mail: shop@alkatreszbazar.eu
Nyitva tartása: Hétfőtől - Péntekig 8.00 - 16.00

3. Az általános szerződési feltételek elfogadása

3.1 A szerződéskötés a webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az online megrendelés során a megrendelői űrlapon található jelölő négyzet megjelölésével tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a webáruház felhasználója között. Az ÁSZF nyelvezete magyar.

3.2 A megrendelést leadni Szerződéskötésre, regisztrációval vagy  regisztráció  nélkül  (továbbiakban:  ”Vásárlási  mód”)  van  lehetőség.  A regisztráció  formájában történő szerződéskötés  esetében  a  regisztráció  során  megadott  adatokat  a  Vásárló bármikor  megváltoztathatja, módosíthatja  vagy  törölheti  a  webáruházban található  "Fiókom" menüpontban. A Vásárló a  megvásárolni kívánt termékeket a webáruház felületén egy virtuális kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzését követően, esetleges módosítása után a további lépések megtételével választhat a Vásárlási  módok  közül. A kosárba helyezett termékek megrendelésével és a megrendelés során a "Megrendelés jóváhagyása" oldalon az ÁSZF elfogadásánál a  jelölőnégyzet bepipálásával a Vásárló elfogadja az webáruház vásárlásra, garanciájára valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelveket!

Ezt  követően  a Vásárló köteles  a megrendelés során a  számlázáshoz  és  szállításhoz  szükséges  adatok megadására, illetve ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan megadott számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vásárló köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a megrendelés folyamán, a jogi személy minősül a Vásárlónak. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség fennállása esetén pedig jogosult az adatok valódiságát a Vásárló irányába ellenőrizni.

Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek ez esetben a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató  a  Vásárló által  hibásan  megadott  adatok  következtében  a  Vásárlónál keletkező többletköltségekért,  illetve  esetleges károkért  nem  felel. A Vásárló által  hibásan  megadott  adatok  következtében  a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vásárló felelősséggel tartozik. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Vásárlót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy  a  Vásárló a  jelszavát  elfelejti  vagy  harmadik  fél részére megismerhetővé  teszi, átadja.  Az  adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását  követően  a  Vásárló kiválasztja  a  fizetési  módot  (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”).

3.3 Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

3.4 A Felek megállapodnak, hogy a webáruházon keresztül történő szerződéskötéskor a webáruházban található termékek vonatkozásában  a  termékek  webáruházon  történő  megjelenítése  szerinti  feltételek alapján a Szolgáltatót a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli.

3.5 A webáruház nyelve magyar és a felek közötti szerződéskötés is magyar nyelven történik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) 5. § 2) bekezdés d.) pontjai szerint.

3.6 A Szolgáltató  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  az  ÁSZF-et  bármikor  egyoldalúan módosítsa, amelynek tényét a Felhasználó, illetve a Vásárló kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a weboldalon, azaz a webáruház felületén folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza annak hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. 

4. A megrendelés lépései:

1. A regisztráció elvégzése, vagy Vendégkénti vásárlás
2. Termék kiválasztása, és a kosár használata
3. A megrendelés összeállítása és regisztráció elvégzése
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása


5. Az adásvételi szerződés létrejötte:

5.1. Ha a felhasználó, mint vásárló megrendelést küld a Webáruház használatával, a szolgáltató a megrendelést 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Az adásvételi szerződés akkor jön létre a felek között, amikor a vásárló a terméket átvette. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni). Megrendelés esetén a megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár a felhasználó részére. A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak, illetve törvény módosulás, vagy megújítás esetén a változások az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, illetve törvény módosulás, vagy megújítás esetén a változások az irányadóak.

5.2 A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

5.3 A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

5.4 Az adásvételi szerződést, mint vásárlói megrendelést a szolgáltató a nyilvántartó rendszerében nem iktatja (részletek: 5.8 pontban), azonban a vásárló is a webáruházban a saját felhasználói fiókjába belépve visszamenőlegesen ellenőrizheti a korábbi megrendeléseit és a hozzájuk kapcsolódó adatokat.

5.5 A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek a telefonhálózat, internetes hálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver hosting szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

5.6 A  Felek  megállapodnak abban,  hogy  egymással  elsődlegesen  írásban kommunikálnak. A  Felek  kizárólag  a  levél  formában  postai  úton,  valamint  az  e-mail formájában  történő kommunikációt tekintik írásbeli kommunikációnak. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy kizárólag az shop@alkatreszbazar.eu e-mail címere küldött elektronikus leveleket tekinti e-mail formában történő kommunikációnak.

5.7 A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vásárló esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vásárló köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vásárló (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a  az  irányadó.

A 14. életévét be nem töltött Vásárló cselekvőképtelennek minősül, ennél fogva kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a Szolgáltató észleli, hogy a Szerződést arra nem jogosult személy kívánja megkötni vagy már megkötötte, akkor jogosult a jelen  pontban  foglalt  feltételek  fennállásának  igazolására  felszólítani  a  Vásárlót és  amennyiben  a  Vásárló a felszólításnak  nem  tesz  hitelt  érdemlően eleget,  a  Szerződés  megkötését a Szolgáltató bármikor  megtagadhatja.

5.8 A regisztráció Vásárló általi  törlése  nem  érinti  a  már  korábban rögzített megrendeléseket,  illetve  a  megkötött adásvételi  jogügylete(ke)t.  A  webáruházon  keresztül  megkötött  szerződés  nem  minősül  írásbeli szerződésnek,  és  azt  a Szolgáltató  nem  iktatja.  A Szolgáltató  a szerződéseket  egyedi  azonosítószámmal  látja  el  (a  továbbiakban:  ”Rendelés azonosító”). A Szolgáltató  a  Szerződés  adatait  a  Rendelés azonosító  alapján  rögzíti és tárolja a webáruház adatbázisában.  A  Vásárló a  szerződés, illetve a megrendelés  adatairól  a Rendelés azonosító alapján tud tájékoztatást kérni az Szolgáltatótól.6. A termék lényeges tulajdonságai

6.1 A termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a felhasználó megtekintheti a webáruházban a termékhez kapcsolódó bemutató oldalon.


6.2 Vásárló a megrendelésével annak tényét elfogadja, hogy amennyiben a webáruházban használt terméket vásárol, akkor a vásárolt termék nem új, így a termék műszaki jellemzői, valamint mechanikai állaga ennek értelmében eltér az új termék vonatkozó jellemzőitől.

6.3 A webáruházban a "Roncs autóink" menüpont alatt, vagy a webáruházban egyéb módon feltüntetett gépjárművek kizárólag kizárólag roncsautóként bontásra, bontva kerülnek eladásra. A feltüntetett roncsautók egyben nem megvásárolhatók.

6.4 A roncsautók esetében megjelenő bármilyen összeg nem tekinthető vásárlási értéknék, mivel a 6.3 pont szerint feltüntetett roncsautó egyben nem megvásárolható. A feltüntetett roncsautók ennél fogva kizárólag bemutatási céllal vannak feltöltve alkatrészenkénti eladási célzattal, így az adott roncsautóból kiszerelésre kerülő alaktrész díja a Felek kölcsönös megegyezése alapján kerül meghatározásra.

 

7. Árak, díjszabások

7.1 A webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, és a fizetendő árban már szerepel a házhoz szállítás költségei is, amennyiben a felhasználó házhozszállítást kért.

7.2 A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételárat, valamint az esetleges kiszállítási költséget és kezelési költséget a szállítási módnak megfelelően választott fizetési mód szerint, készpénzben, bankkártyával, banki átutalás útján  vagy online (PayPal) fizetéssel köteles teljesíteni, amennyiben a Szolgáltató a készpénzes és/vagy banki átutaláson kívül a jelzett alternatív fizetési módokra is lehetőséget ad.

8. Kiszállítás, személyes átvétel

1. A kiszállítás megkezdése, amennyiben a termék raktáron megtalálható a megrendeléskor, úgy max. 2 munkanapon belül a szállítást végző cég részére átadásra kerül, ezt követően a szállító cég vonatkozó szállítási határideje az érvényes. Ellenkező esetben személyes egyeztetéskor megbeszélt időtartam.
2. A termék kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett, vagy vásárló által megadott időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
4. Amennyiben megrendeléskor a vásárló Banki átutalási módot választ a fizetéshez, úgy a megrendelés visszaigazolását követően az e-mail formájában megkapott díjbekérő, vagy számla alapján a vásárlónak a díjfizetést teljesítenie kell. Díjfizetés teljesítését követően kezdődik meg a kiszállítás teljesítése.

9. Lehetséges fizetési módok

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)

 

10. Elállási jog


10.1 Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

10.2 Ha a vásárló az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2941 Ács, Hartmann u. 2.

Elállási nyilatkozat minta letöltése ide kattintva A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 
Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

12. A termékszavatosságról szóló tájékoztató

 
12.1 Szolgáltató webáruházában a Vásárló használt és új termékeket vásárolhat, ennél fogva termékszavatósság csak az új termék vásárlására vonatkozik.

12.2 Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet, amennyiben új terméket vásárol.

12.2 Termékszavatossági igényként vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, amennyiben új terméket vásárol.

12.3 Amennyiben új terméket vásárol a vásárló, a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.4 Amennyiben új terméket vásárol a vásárló, termékszavatossági igényét (amennyiben használt termék vásárlása történt) vásárló a termék szolgáltató teljesítésétől és a termék átvételétől számítva 6 hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti.

 
12.5 Termékszavatossági igényét kizárólag a szolgáltatóval szemben gyakorolhatja, amennyiben új terméket vásárol. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

12.6 Amennyiben új terméket vásárol a Vásárló, a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket a vásárló nem a szolgáltatótól vásárolta

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a vásárlás időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A szolgáltatói felelősség mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítani.


Vásárlónak tudnia kell, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

13. Jótállásról szóló tájékoztató


13.1 Hibás teljesítés, vagy hibás termék (nem működő) esetén a szolgáltató jótállásra köteles. Megkülönböztetve a használt és az új termékekra vonatkozó törvényi szabályozásokat.

13.2 Új termék vásárlása esetén a termékre vonatkozóan általában 12 hónap jótállás vonatkozik, bizonyos esetekben ettől eltérően 24, vagy több hónap jótállás is előfordulhat, amennyiben a termék gyártója ezt a jótállási nyilatkozatban így tünteti fel.


13.2 A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

13.3 Használt termék vásárlása esetén, bizonyos alkatrészeknél szemrevételezés alapján nem lehet megállapítani annak megfelelő működését, például „motor vagy váltó” ezért a szolgáltató egyedileg megjelöli a terméket, és a vásárló részére 3 munkanap áll rendelkezésre az adott alkatrész szakszerű beszerelésére és kipróbálására.

13.4 Használt termék vásárlása esetén, ha az alkatrész hibás vagy nem megfelelően működik, azt a készlet erejéig a szolgáltató cseréli, illetve a vételár levásárolható a 3 napos beszerelési garancia időtartamán belül. PÉNZ VISSZAFIZETÉS csak a vásárlást megelőző egyeztetés alapján lehetséges, amely írásban rögzítésre kerül.


13.5 Egyéb kiadásokat, mint példáu alkatrész beszerelése, alkatrész szállítása, alkatrész bevizsgálása, a szolgáltatónak nem áll módjában megtéríteni, illetve amennyiben szerelés közben kiderül, hogy a gépjárműnek nem az volt a baja, amihez az alkatrész vásárlása történt, azt a szolgáltatónak nem áll módjában visszavásárolni. Ebben az esetben a vásárolt alkatrész vételárát a vásárló korlátlan ideig levásárolhatja.14. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

14.1 Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Cím: 2941 Ács, Hartmann u. 2.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

14.2 Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Cím: 2941 Ács, Hartmann u. 2.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (shop@alkatreszbazar.eu ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

 

15. Alkalmazandó jog, panaszkezelés, vitarendezés jogérvényesítés

15.1 Panasza esetén elsődlegesen kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon a +(36) 34 444753 vagy +(36) 70 6777558 és +(36) 70 6006224 hívószámokon, hogy segíthessünk a probléma megoldásán. A Vásárló az általa érvényesíteni kívánt igényét a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott címre küldheti meg, illetve jelezheti igényét  munkanapokon  8:00 – 16:00  óráig a 15.1 pontban megadott telefonszámokon.

15.2 A Szolgáltató  a  Vásárló által  tett  nyilatkozatról  jegyzőkönyvet  (a  továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”)  vesz  fel.  A Jegyzőkönyvnek  ez esetbn tartalmaznia  kell a  Vásárló nevét,  címét,  valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM  rendeletben  meghatározottak  szerinti Szolgáltató általi  kezeléséhez.  A Felek rögzítik a Vásárló  és  a Szolgáltató közötti Szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát, a Szerződés a Szolgáltató általi teljesítésének időpontját, a meghibásodás bejelentésének időpontját, a hiba pontos leírását, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja  ki  és  a  vizsgálat  eredményéről  e-mailben  értesíti  a Vásárlót. A  48  óra  számítási alapja  kizárólag  a munkanapokra vonatkoznak. Telefonon vagy e-mail formájában történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a Vásárló panasza alapján a Szolgáltató munkatársa írja alá.

15.3 Amennyiben postai levél formájában szeretne részünkre panaszt tenni, úgy levelét kérjük a Tokresz Kft., részére a 2941 Ács, Hartmann u. 2. postai címre küldje.

15.4 Amennyiben elektronikus úton e-mail formájában szeretne részünkre panaszt tenni, úgy panaszát a shop@alkatreszbazar.eu e-mail címre küldje.

15.5 Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

15.6 A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.

15.7 A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt a http://ec.europa.eu/odr alatt található Online Vitarendezési Platformon keresztül megteheti.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/ ; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

15.8 A Szolgáltatót  a  békéltető  testületi  eljárásban együttműködési  kötelezettség terheli. A Szolgáltató  kötelezően  nem  veti  alá  magát  valamely  Békéltető  Testület ajánlásának.16. Szerzői jogok

16.1 A Felhasználók a felhasználással, a Vásárlók a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a webáruházban megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Szolgáltató tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, amelyek használatára és felhasználására a Szolgáltató jogosult.


17. Egyéb rendelkezések

17.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.
17.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
17.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.
17.4 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.