Adatvédelmi irányelvek1. Adatvédelmi irányelvek bevezetés


A Tokresz Kft. (Székhely: lásd lentebb, Telephely: 2941 Ács, Hartmann út 2., a továbbiakban szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közleményben közzétett tartalmat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelési tevékenység megfelel a jelen szabályozásban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak és elvárásoknak.

A Tokresz Kft., www.autobonto-alkatreszek.com webcímen elérhető szolgáltatásainak nyújtása során az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.autobonto-alkatreszek.com/index.php/privacy webcímen.

A Tokresz Kft., fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikori egyoldalúan megváltoztatassa. Változások esetén az adatkezelő a változások beállta előtt időben értesíto a felhasználókat.
Amennyiben felhasználóknak olyan kérdése lenne, amely a jelen közlemény alapján nem egyértelmű, rendelkezésre áll az ilyenirányú kérdések feltevése, megküldése ügyfélszolgálatunk részére, amely esetben kérjük írja meg részünkre kérdéseit.

A Tokresz Kft., elkötelezett a felhasználói és üzleti partnerei személyes adatainak védelmében, ezen felül kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának maradéktalan tiszteletben tartását. A Tokresz Kft., a személyes adatokat minden esetben bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát minden esetben garantálja.

A Tokresz Kft., az alábbiakban ismerteti adatkezelési irányelveit, valamint bemutatja azon elvárásokat, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megalkotott, és ennél fogva betart. Adatkezelési irányelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

    1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
    1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
   2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
   2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).      
   2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)


2. Definíciók az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban

2.0. Érintett fél: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.1. Személyes adat: az érintett féllel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett fél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális, vallási, vagy szociális azonosságára jellemző ismerető jelek, vagy információk -, valamint az adatokból levonható, az érintett félre vonatkozó esetleges következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ilyenirányú minőségét, amíg kapcsolata az érintett féllel helyreállítható.

2.2. Hozzájárulás: az érintett fél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítását jelenti, amely az előírt és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezelésére.

2.3. Tiltakozás: az érintett fél olyan jellegű nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri az adatkezelőtől.

2.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társaság, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja azokat. Tokresz Kft., nevében a mindenkori cégvezetővezető tisztségviselő, vagy ügyvezető az Adatkezelő.

2.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít továbbá a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is, valamint adott személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

2.6. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél részére hozzáférhetővé teszik.

2.7. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik, vagy hozzáférhetővé válik.

2.8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy az adatok helyreállítása továbbiakban már nem lehetséges.

2.9. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő elérhetetlenné tétele.

2.10. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok végrehajtása, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől illetve eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely egy adott szerződés vonatkozásában - beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintett féllel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem minősül EGT államnak.

 
3. Alapelvek a Tokresz Kft., adatkezelése során

Személyes adat abban az esetben kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett fél hozzájárul, vagy
b) azt a törvény vagy - a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).


Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozata esetén a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz meg, és különösebb megfontolást tárgyát nem igényli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és adott kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az ilyen irányú célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmassá válik, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak az előírt és megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintett felet – egyértelműen, közérthető formában és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a rögzített adatokat. A tájékoztatásnak ezen felül ki kell terjednie az érintett fél adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes.
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek.
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintett felet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett fél ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett fél kifejezetten hozzájárulását adja, vagy azt a törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg az adatok feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba tovább irányuló adatok továbbítását úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 
4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Tokresz Kft., szolgáltatói tevékenységének során keletkezett adatkezelési folyamatok az érintett félre nézve önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy bizonyos részének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről külön értesítjük felhasználóinkat.

Felhívjuk a Tokresz Kft., részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett fél hozzájárulásának beszerzése.

 
4.1.  A www.autobonto-alkatreszek.com honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a www.autobonto-alkatreszek.com weboldal látogatása során a Tokresz Kft., a szolgáltatás teljesítése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a felhasználói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett fél hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és annak időpontja, a látogató, mint felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal, vagy weboldalak címe.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A www.autobonto-alkatreszek.com címen elérhető portál html kódja a Tokresz Kft., -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Ezek a hivatkozások a technikai szolgáltató szervereire történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek adott esetben gyűjteni.

Külső szerverek segítik a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (pl. Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.


A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza a számítógépről a weboldalhoz kapcsolódás során. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de csak is kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes önmaga törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazásának lehetőségét. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menün keresztül az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A www.autobonto-alkatreszek.com a Google Adwords remarketing követő kódjait használja online marketing célból. Ennek alapja, hogy a weboldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel lehessen felkeresni az adatkezelő részéről. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.autobonto-alkatreszek.com weboldalt meglátogatók letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a www.autobonto-alkatreszek.com weboldaltól!

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából úgynevezett  webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

 
4.2. www.autobonto-alkatreszek.com regisztráció, vásárlás

A www.autobonto-alkatreszek.com webáruházban vásárolni, illetve megrendelést rögzíteni regisztrációval, vagy anélkül lehet elvégezni.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság engedélye, felhasználói statisztikák készítése, rendelések nyomonkövetése, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése az érintett fél részérőlo, hírlevél küldése az érintett félnek.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett fél önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezetéknév, keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozáshoz hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a megrendelés dátuma és annak időpontja, valamint a rendelés részletes adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől maximalizáltan számított tíz év, amíg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig szól. A számviteli bizonylatok megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosítót, a vásárlás összegét, dátumát és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító illetékes bank részére, amelynek adatai az online fizetés során láthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A személyes adatokat a Fiókom / Fiókom adatainak szerkesztése linkre kattintva elérhető, bejelentkezést követően. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

 

4.2.1. Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés jelenleg a www.autobonto-alkatreszek.com webáruházban4.3. www.autobonto-alkatreszek.com webáruházi hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érintett fél és az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett fél önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, regisztráció dátuma, és annak időpontja.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy annak módosítását a kiküldött hírlevél lábléc részén található linkre kattintva, valamint postai úton az adatkezelő címére megküldött levélben lehet igényelni.


4.4. Az adatkezelő és a felhazsnáló közti levelezés formája

Amennyiben szolgáltatások igénybevétele során kérdése, problémája van, a weboldal felső menüsorában található Kapcsolat velünk  menüpontban megadott módon kapcsolatba léphet velünk.

A Tokresz Kft., a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adataival együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

4.5. Egyéb adatkezelések

A jelen adatvédelmi irányelvek tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, és felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Tokresz Kft., a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága


A Tokresz Kft., számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adott esetben az adatfeldolgozóinál, valamint az OPUS Protech Data Kft. által működtetett szervereken találhatóak meg.

A Tokresz Kft., a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás).
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége).
c) változatlansága igazolható (adatintegritás).
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Tokresz Kft., olyan műszaki, szervezési valamint szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok ellen megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tokresz Kft., az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Tokresz Kft., és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel végrehajtott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatás megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésekkel szemben a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli, vagy megfigyelteti hozzáértő személlyel annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékokkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermonitorozás ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége


Név: Tokresz Kft.,
Székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 25-27. 7. em. 175.
Telephely: 2941 Ács Hartmann út 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-290166
Adószám: 25806339-2-42
E-mail: shop@alkatreszbazar.eu

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételnél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Tokresz Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Tokresz Kft., költségtérítést állapíthat meg.

A Tokresz Kft., a személyes adatokat törli, ha kezelése jogellenes, illetve az érintett fél kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el.


A Tokresz Kft., a helyesbítésről és a törlésről az érintett felet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény teszi lehetővé.

A Tokresz Kft., – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás alapos és indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, illetve a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, úgy az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Tokresz Kft., az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatok azonban nem továbbíthatóak az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett fél a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Tokresz Kft., az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan, vagy önhibáján kívüli ok, vagy okok idézték elő.

Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu